Publikacje

Uczenie (się) przez tworzenie – Jakub Piasecki

Artykuł przedstawia trzy przykłady wykorzystania rozwiązań LEGO Education (głównie robotycznych) w połączeniu z projektem „Laboratoria Przyszłości” dla szkół, zarówno jako wsparcie programowe, jak i na zajęcia pozalekcyjne. Główny nacisk kładziony jest na tematy związane z naukami STEAM, z dodatkiem kluczowych kompetencji i umiejętności „miękkich”.

Czytaj więcej »

Robotyka w programie „Laboratoria Przyszłości” – Wojciech Zuziak

Omówione zostaną przykłady szkoleń z zakresu robotyki, jakie ma w swojej ofercie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Szkolenia te są adresowane do nauczycieli szkół podstawowych województwa śląskiego. Ponadto przedstawione zostaną dotychczasowe działania Ośrodka w obszarze robotyki oraz krótko scharakteryzowany będzie sposób pracy podczas zajęć warsztatowych z wykorzystaniem robotów LEGO® Education.

Czytaj więcej »

Przyszłość Laboratorium – prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Artykuł charakteryzuje obszary zajęć szkolnych, gdzie może być wykorzystane specjalne wyposażenie zakupione w ramach rządowej inicjatywy, aby wspierać rozwój kompetencji uczniów przez kreatywne działania. Uczniowie angażują się w prototypowanie i budowanie obiektów, zdobywając wiedzę i umiejętności. Priorytetem są osiągnięcia i cele edukacyjne uczniów, a następnie wybór odpowiednich narzędzi do ich realizacji.

Czytaj więcej »

Responsible Innovation in Technology for Children. Digital Technology, Play and Child Well-beeing – UNICEF

Projekt RITEC ma na celu zrozumienie i kształtowanie relacji między technologią, zabawą i dobrem dzieci. Współpracując z ekspertami oraz samymi dziećmi z różnych krajów, celem jest stworzenie ram pomagających firmom i rządom w podejmowaniu odpowiednich decyzji dotyczących cyfrowego dobrostanu dzieci. Projekt podkreśla zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia związane z technologią w życiu dzieci.

Czytaj więcej »

‘More than Robots’: Reviewing the Impact of the FIRST® LEGO® League Challenge Robotics Competition on School Students’ STEM Attitudes, Learning, and Twenty‑First Century Skill Development

W niniejszym artykule przedstawiono analizę wpływu międzynarodowego konkursu FIRST® LEGO® League (FLL) Challenge na postawy, zainteresowania i motywację uczniów w zakresie STEM. Dowody na długoterminowy, statystycznie istotny wpływ udziału w konkursach robotyki FIRST, w tym FLL, na postawy, naukę i ścieżki edukacji oraz kariery w zakresie STEM są przekonujące, zwłaszcza dla uczennic.

Czytaj więcej »

Rozwijanie umiejętności przyszłości u uczniów z pomocą metod LEGO Education – Barbara Borkowicz

Celem tego artykułu jest próba nakreślenia umiejętności przyszłości. Pierwszy rozdział opisuje poszukiwanie kompetencji, które uczniowie powinni nabyć w szkole. Następny rozdział dotyczy metod LEGO Education oraz konkursu FIRST LEGO League, w którym uczniowie powinni rozwijać umiejętności przyszłości. Ostatni rozdział prezentuje wyniki badań uczniów nad rozwijaniem umiejętności przyszłości poprzez pracę z narzędziami LEGO Education.

Czytaj więcej »

Closing the Skills Gap – LEGO Foundation

Nasze systemy edukacyjne mają trudności z dostarczaniem uczniom pełnego zakresu umiejętności potrzebnych do poruszania się w tej skomplikowanej rzeczywistości. Wydarzenia globalne, takie jak pandemia, stworzyły bezprecedensową okazję do przemyślenia tego, czego i jak uczymy naszych uczniów. Istnieje pilna potrzeba przemodelowania edukacji, tak aby każdy uczeń rozwijał niezbędne umiejętności do pełnego i udanego uczestniczenia w życiu.

Czytaj więcej »

The Robot is Not so Scary as it is Painted! – A Project Report – Eugenia Smyrnova-Trybulska, Wojciech Jan Zuziak

Autorzy opisują początki i obecny stan inżynieryjnego podejścia w edukacji jako strategii dydaktycznej i edukacyjnej. W projekcie tym nauczyciele zapoznawali się ze strategią w kontekście prowadzenia zajęć z robotyki w szkołach podstawowych. Artykuł omawia wyniki badań towarzyszących projektowi, przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć oraz podczas i po zakończeniu projektu.

Czytaj więcej »

Children, technology and play – LEGO Foundation

Nowe, przekonywujące dowody, zebrane w Wielkiej Brytanii i RPA, wskazują, że korzyści z gry z użyciem technologii cyfrowych zależą od środowiska uczenia się dziecka, zarówno w domu, jak i poza nim. Dostęp dzieci do technologii jest bardzo zróżnicowany, a niektóre urządzenia, aplikacje i gry są bardziej korzystne dla rozwoju dzieci niż inne. Kluczową rolę odgrywają dorośli, którzy wspierają dzieci w zabawie z technologiami cyfrowymi i angażują się w nią.

Czytaj więcej »

LEGO® Education WeDo 2.0 zmienia wszystko! – Jolanta Zuziak, Wojciech Zuziak

Socjalizacja Edukacja Transgraniczność. Interdyscyplinarne czasopismo naukowe, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Nr 1, 2019, 53–60 Streszczenie:Autorzy artykułu, opisując pracę z zestawami LEGO® Education WeDo 2.0, zwracają uwagę na nową rolę nauczyciela: nauczyciel jako przewodnik, doradca, trener. Wskazują ponadto na szansę formowania ucznia odpowiedzialnego za własny proces uczenia się. Następnie proponują krótki przewodnik po oprogramowaniu przeznaczonym do pracy z zestawami WeDo 2.0. W tej części analizie poddano kolejne fazy pracy nad projektem (faza odkrywania, tworzenia i prezentacji – dzielenia się). Szczególną uwagę zwrócono na aktywności możliwe w fazie tworzenia: modelowanie, prowadzenie badań oraz konstruowanie. Dwie pierwsze ukazano w kontekście naukowym, zaś konstruowanie w kontekście inżynierskim (podejście inżynierskie). W podsumowaniu krótko powiązano pracę z wykorzystaniem zestawów WeDo 2.0 z realizacją projektów z obszaru STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). CZYTAJ

Czytaj więcej »

Wolne aplikacje webowe wspierające wykorzystanie klocków w edukacji matematycznej – Wojciech Zuziak, Mikołaj Wojciech Zuziak

Projekt edukacyjny pod nazwą „Klockiem w matematykę!” dostarczył nowych pomysłów na wykorzystanie klocków w edukacji matematycznej w klasach 1-4 szkoły podstawowej. Artykuł opisuje proces powstania wolnych aplikacji webowych na tablice lub monitory interaktywne. Aplikacje te mają ułatwić prowadzenie zajęć warsztatowych z klockami.

Czytaj więcej »

Uczenie się przez całe życie zaczyna się od pewności siebie – LEGO® Education

Pewność siebie jest pozytywnym podejściem do zdolności osiągania celów i podejmowania ryzyka. Rozumienie, że porażki są nieodłącznym elementem procesu uczenia się, jest ważne dla jednostki. Edukatorzy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu tego aspektu wśród uczniów, stosując różne strategie. Program FIRST® LEGO® League (FLL), międzynarodowe zawody robotyki dla młodzieży, jest praktycznym przykładem wpływu edukacji na rozwijanie pewności siebie.

Czytaj więcej »

Podejście inżynierskie w nauczaniu – Wojciech Zuziak, Eugenia Smyrnova-Trybulska

Edukacja ma na celu wykształcenie kreatywnych myślicieli, gdzie błąd w nauczaniu odgrywa kluczową rolę. Autorzy, opierając się na doświadczeniach z zajęć warsztatowych z robotyki, proponują inżynierskie podejście w nauczaniu i rozważają wykorzystanie metodyki zwinnej Scrum w zarządzaniu tworzeniem produktu, np. w procesie budowy i programowania robota. Artykuł analizuje także motywację i inspirację w edukacji inżynierskiej oraz prezentuje wyniki ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli i przyszłych nauczycieli dotyczących zajęć z robotyki w szkole podstawowej.

Czytaj więcej »

Robotics in primary school in the opinion of prospective and in-service teachers. A comparison study

Artykuł omawia zagadnienia związane z wykorzystaniem robotów w szkole podstawowej jako obiektu i przedmiotu nauki. Na podstawie analizy wcześniejszych badań oraz własnego studium autorzy dochodzą do wniosku, że edukacyjne roboty mogą stymulować motywację uczniów do nauki. W porównaniu z innymi mediami, programowalne klocki dają dzieciom możliwość tworzenia własnych produktów i wyrażenia kreatywnego myślenia.

Czytaj więcej »

Selected aspects and conditions of the use of robots in STEM education for young learners as viewed by teachers and students

Artykuł porusza temat edukacji w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), podkreślając znaczenie nauczania robotyki w szkołach podstawowych dla przygotowania uczniów do umiejętności XXI wieku. Warsztaty z robotyki są przedstawione jako nowoczesna metoda edukacyjna. Autorzy omawiają europejskie wytyczne i regulacje prawne oraz prezentują wyniki ankiety przeprowadzonej w Polsce i na Ukrainie wśród nauczycieli na temat potrzeb wprowadzenia podstaw robotyki do programów nauczania, co ma wpłynąć na przyszłe kierunki edukacyjne.

Czytaj więcej »

Publikacje

Uczenie (się) przez tworzenie – Jakub Piasecki

Artykuł przedstawia trzy przykłady wykorzystania rozwiązań LEGO Education (głównie robotycznych) w połączeniu z projektem „Laboratoria Przyszłości” dla szkół, zarówno jako wsparcie programowe, jak i na zajęcia pozalekcyjne. Główny nacisk kładziony jest na tematy związane z naukami STEAM, z dodatkiem kluczowych kompetencji i umiejętności „miękkich”.

Czytaj więcej »

Robotyka w programie „Laboratoria Przyszłości” – Wojciech Zuziak

Omówione zostaną przykłady szkoleń z zakresu robotyki, jakie ma w swojej ofercie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Szkolenia te są adresowane do nauczycieli szkół podstawowych województwa śląskiego. Ponadto przedstawione zostaną dotychczasowe działania Ośrodka w obszarze robotyki oraz krótko scharakteryzowany będzie sposób pracy podczas zajęć warsztatowych z wykorzystaniem robotów LEGO® Education.

Czytaj więcej »

Przyszłość Laboratorium – prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Artykuł charakteryzuje obszary zajęć szkolnych, gdzie może być wykorzystane specjalne wyposażenie zakupione w ramach rządowej inicjatywy, aby wspierać rozwój kompetencji uczniów przez kreatywne działania. Uczniowie angażują się w prototypowanie i budowanie obiektów, zdobywając wiedzę i umiejętności. Priorytetem są osiągnięcia i cele edukacyjne uczniów, a następnie wybór odpowiednich narzędzi do ich realizacji.

Czytaj więcej »

Responsible Innovation in Technology for Children. Digital Technology, Play and Child Well-beeing – UNICEF

Projekt RITEC ma na celu zrozumienie i kształtowanie relacji między technologią, zabawą i dobrem dzieci. Współpracując z ekspertami oraz samymi dziećmi z różnych krajów, celem jest stworzenie ram pomagających firmom i rządom w podejmowaniu odpowiednich decyzji dotyczących cyfrowego dobrostanu dzieci. Projekt podkreśla zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia związane z technologią w życiu dzieci.

Czytaj więcej »

‘More than Robots’: Reviewing the Impact of the FIRST® LEGO® League Challenge Robotics Competition on School Students’ STEM Attitudes, Learning, and Twenty‑First Century Skill Development

W niniejszym artykule przedstawiono analizę wpływu międzynarodowego konkursu FIRST® LEGO® League (FLL) Challenge na postawy, zainteresowania i motywację uczniów w zakresie STEM. Dowody na długoterminowy, statystycznie istotny wpływ udziału w konkursach robotyki FIRST, w tym FLL, na postawy, naukę i ścieżki edukacji oraz kariery w zakresie STEM są przekonujące, zwłaszcza dla uczennic.

Czytaj więcej »

Rozwijanie umiejętności przyszłości u uczniów z pomocą metod LEGO Education – Barbara Borkowicz

Celem tego artykułu jest próba nakreślenia umiejętności przyszłości. Pierwszy rozdział opisuje poszukiwanie kompetencji, które uczniowie powinni nabyć w szkole. Następny rozdział dotyczy metod LEGO Education oraz konkursu FIRST LEGO League, w którym uczniowie powinni rozwijać umiejętności przyszłości. Ostatni rozdział prezentuje wyniki badań uczniów nad rozwijaniem umiejętności przyszłości poprzez pracę z narzędziami LEGO Education.

Czytaj więcej »

Closing the Skills Gap – LEGO Foundation

Nasze systemy edukacyjne mają trudności z dostarczaniem uczniom pełnego zakresu umiejętności potrzebnych do poruszania się w tej skomplikowanej rzeczywistości. Wydarzenia globalne, takie jak pandemia, stworzyły bezprecedensową okazję do przemyślenia tego, czego i jak uczymy naszych uczniów. Istnieje pilna potrzeba przemodelowania edukacji, tak aby każdy uczeń rozwijał niezbędne umiejętności do pełnego i udanego uczestniczenia w życiu.

Czytaj więcej »

The Robot is Not so Scary as it is Painted! – A Project Report – Eugenia Smyrnova-Trybulska, Wojciech Jan Zuziak

Autorzy opisują początki i obecny stan inżynieryjnego podejścia w edukacji jako strategii dydaktycznej i edukacyjnej. W projekcie tym nauczyciele zapoznawali się ze strategią w kontekście prowadzenia zajęć z robotyki w szkołach podstawowych. Artykuł omawia wyniki badań towarzyszących projektowi, przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć oraz podczas i po zakończeniu projektu.

Czytaj więcej »

Children, technology and play – LEGO Foundation

Nowe, przekonywujące dowody, zebrane w Wielkiej Brytanii i RPA, wskazują, że korzyści z gry z użyciem technologii cyfrowych zależą od środowiska uczenia się dziecka, zarówno w domu, jak i poza nim. Dostęp dzieci do technologii jest bardzo zróżnicowany, a niektóre urządzenia, aplikacje i gry są bardziej korzystne dla rozwoju dzieci niż inne. Kluczową rolę odgrywają dorośli, którzy wspierają dzieci w zabawie z technologiami cyfrowymi i angażują się w nią.

Czytaj więcej »

LEGO® Education WeDo 2.0 zmienia wszystko! – Jolanta Zuziak, Wojciech Zuziak

Socjalizacja Edukacja Transgraniczność. Interdyscyplinarne czasopismo naukowe, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Nr 1, 2019, 53–60 Streszczenie:Autorzy artykułu, opisując pracę z zestawami LEGO® Education WeDo 2.0, zwracają uwagę na nową rolę nauczyciela: nauczyciel jako przewodnik, doradca, trener. Wskazują ponadto na szansę formowania ucznia odpowiedzialnego za własny proces uczenia się. Następnie proponują krótki przewodnik po oprogramowaniu przeznaczonym do pracy z zestawami WeDo 2.0. W tej części analizie poddano kolejne fazy pracy nad projektem (faza odkrywania, tworzenia i prezentacji – dzielenia się). Szczególną uwagę zwrócono na aktywności możliwe w fazie tworzenia: modelowanie, prowadzenie badań oraz konstruowanie. Dwie pierwsze ukazano w kontekście naukowym, zaś konstruowanie w kontekście inżynierskim (podejście inżynierskie). W podsumowaniu krótko powiązano pracę z wykorzystaniem zestawów WeDo 2.0 z realizacją projektów z obszaru STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). CZYTAJ

Czytaj więcej »

Wolne aplikacje webowe wspierające wykorzystanie klocków w edukacji matematycznej – Wojciech Zuziak, Mikołaj Wojciech Zuziak

Projekt edukacyjny pod nazwą „Klockiem w matematykę!” dostarczył nowych pomysłów na wykorzystanie klocków w edukacji matematycznej w klasach 1-4 szkoły podstawowej. Artykuł opisuje proces powstania wolnych aplikacji webowych na tablice lub monitory interaktywne. Aplikacje te mają ułatwić prowadzenie zajęć warsztatowych z klockami.

Czytaj więcej »

Uczenie się przez całe życie zaczyna się od pewności siebie – LEGO® Education

Pewność siebie jest pozytywnym podejściem do zdolności osiągania celów i podejmowania ryzyka. Rozumienie, że porażki są nieodłącznym elementem procesu uczenia się, jest ważne dla jednostki. Edukatorzy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu tego aspektu wśród uczniów, stosując różne strategie. Program FIRST® LEGO® League (FLL), międzynarodowe zawody robotyki dla młodzieży, jest praktycznym przykładem wpływu edukacji na rozwijanie pewności siebie.

Czytaj więcej »

Podejście inżynierskie w nauczaniu – Wojciech Zuziak, Eugenia Smyrnova-Trybulska

Edukacja ma na celu wykształcenie kreatywnych myślicieli, gdzie błąd w nauczaniu odgrywa kluczową rolę. Autorzy, opierając się na doświadczeniach z zajęć warsztatowych z robotyki, proponują inżynierskie podejście w nauczaniu i rozważają wykorzystanie metodyki zwinnej Scrum w zarządzaniu tworzeniem produktu, np. w procesie budowy i programowania robota. Artykuł analizuje także motywację i inspirację w edukacji inżynierskiej oraz prezentuje wyniki ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli i przyszłych nauczycieli dotyczących zajęć z robotyki w szkole podstawowej.

Czytaj więcej »

Robotics in primary school in the opinion of prospective and in-service teachers. A comparison study

Artykuł omawia zagadnienia związane z wykorzystaniem robotów w szkole podstawowej jako obiektu i przedmiotu nauki. Na podstawie analizy wcześniejszych badań oraz własnego studium autorzy dochodzą do wniosku, że edukacyjne roboty mogą stymulować motywację uczniów do nauki. W porównaniu z innymi mediami, programowalne klocki dają dzieciom możliwość tworzenia własnych produktów i wyrażenia kreatywnego myślenia.

Czytaj więcej »

Selected aspects and conditions of the use of robots in STEM education for young learners as viewed by teachers and students

Artykuł porusza temat edukacji w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), podkreślając znaczenie nauczania robotyki w szkołach podstawowych dla przygotowania uczniów do umiejętności XXI wieku. Warsztaty z robotyki są przedstawione jako nowoczesna metoda edukacyjna. Autorzy omawiają europejskie wytyczne i regulacje prawne oraz prezentują wyniki ankiety przeprowadzonej w Polsce i na Ukrainie wśród nauczycieli na temat potrzeb wprowadzenia podstaw robotyki do programów nauczania, co ma wpłynąć na przyszłe kierunki edukacyjne.

Czytaj więcej »