Uczenie (się) przez tworzenie – Jakub Piasecki

Artykuł przedstawia trzy przykłady wykorzystania rozwiązań LEGO Education (głównie robotycznych) w połączeniu z projektem „Laboratoria Przyszłości” dla szkół, zarówno jako wsparcie programowe, jak i na zajęcia pozalekcyjne. Główny nacisk kładziony jest na tematy związane z naukami STEAM, z dodatkiem kluczowych kompetencji i umiejętności „miękkich”.

Robotyka w programie „Laboratoria Przyszłości” – Wojciech Zuziak

Omówione zostaną przykłady szkoleń z zakresu robotyki, jakie ma w swojej ofercie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Szkolenia te są adresowane do nauczycieli szkół podstawowych województwa śląskiego. Ponadto przedstawione zostaną dotychczasowe działania Ośrodka w obszarze robotyki oraz krótko scharakteryzowany będzie sposób pracy podczas zajęć warsztatowych z wykorzystaniem robotów LEGO® Education.

Przyszłość Laboratorium – prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Artykuł charakteryzuje obszary zajęć szkolnych, gdzie może być wykorzystane specjalne wyposażenie zakupione w ramach rządowej inicjatywy, aby wspierać rozwój kompetencji uczniów przez kreatywne działania. Uczniowie angażują się w prototypowanie i budowanie obiektów, zdobywając wiedzę i umiejętności. Priorytetem są osiągnięcia i cele edukacyjne uczniów, a następnie wybór odpowiednich narzędzi do ich realizacji.

Responsible Innovation in Technology for Children. Digital Technology, Play and Child Well-beeing – UNICEF

Projekt RITEC ma na celu zrozumienie i kształtowanie relacji między technologią, zabawą i dobrem dzieci. Współpracując z ekspertami oraz samymi dziećmi z różnych krajów, celem jest stworzenie ram pomagających firmom i rządom w podejmowaniu odpowiednich decyzji dotyczących cyfrowego dobrostanu dzieci. Projekt podkreśla zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia związane z technologią w życiu dzieci.

‘More than Robots’: Reviewing the Impact of the FIRST® LEGO® League Challenge Robotics Competition on School Students’ STEM Attitudes, Learning, and Twenty‑First Century Skill Development

W niniejszym artykule przedstawiono analizę wpływu międzynarodowego konkursu FIRST® LEGO® League (FLL) Challenge na postawy, zainteresowania i motywację uczniów w zakresie STEM. Dowody na długoterminowy, statystycznie istotny wpływ udziału w konkursach robotyki FIRST, w tym FLL, na postawy, naukę i ścieżki edukacji oraz kariery w zakresie STEM są przekonujące, zwłaszcza dla uczennic.

Robotyka z zestawami LEGO® Education – Jakub Piasecki

Przedstawione są przykłady wykorzystania LEGO Education MINDSTORMS EV3 oraz LEGO Education WeDo 2.0 w środowisku szkolnym, skupiając się na proponowanych zmianach programu nauczania informatyki w polskim systemie edukacji.

Rozwijanie umiejętności przyszłości u uczniów z pomocą metod LEGO Education – Barbara Borkowicz

Celem tego artykułu jest próba nakreślenia umiejętności przyszłości. Pierwszy rozdział opisuje poszukiwanie kompetencji, które uczniowie powinni nabyć w szkole. Następny rozdział dotyczy metod LEGO Education oraz konkursu FIRST LEGO League, w którym uczniowie powinni rozwijać umiejętności przyszłości. Ostatni rozdział prezentuje wyniki badań uczniów nad rozwijaniem umiejętności przyszłości poprzez pracę z narzędziami LEGO Education.

Closing the Skills Gap – LEGO Foundation

Nasze systemy edukacyjne mają trudności z dostarczaniem uczniom pełnego zakresu umiejętności potrzebnych do poruszania się w tej skomplikowanej rzeczywistości. Wydarzenia globalne, takie jak pandemia, stworzyły bezprecedensową okazję do przemyślenia tego, czego i jak uczymy naszych uczniów. Istnieje pilna potrzeba przemodelowania edukacji, tak aby każdy uczeń rozwijał niezbędne umiejętności do pełnego i udanego uczestniczenia w życiu.

The Robot is Not so Scary as it is Painted! – A Project Report – Eugenia Smyrnova-Trybulska, Wojciech Jan Zuziak

Autorzy opisują początki i obecny stan inżynieryjnego podejścia w edukacji jako strategii dydaktycznej i edukacyjnej. W projekcie tym nauczyciele zapoznawali się ze strategią w kontekście prowadzenia zajęć z robotyki w szkołach podstawowych. Artykuł omawia wyniki badań towarzyszących projektowi, przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć oraz podczas i po zakończeniu projektu.